V družbi PROFIDTP d.o.o., pri svojem poslovanju obdelujemo osebne podatke in z njimi ravnamo skladno z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov, kar pomeni zakonito, varno, skrbno in pregledno. Zavedamo se svoje odgovornosti, kadar nam zaupate vaše osebne podatke, zato so v nadaljevanju navedene vse ključne informacije v zvezi z njihovo obdelavo.

I. UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV
Upravljavec osebnih podatkov je družba PROFIDTP d.o.o., Gradišče VI 4, 1291 Škofljica (v nadaljevanju: upravljavec); telefon: +386 (0)51 322 442, e-pošta: info@profidtp.si.
Za vsa vprašanja, informacije, uveljavljanja pravic ali zahtevkov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, nam lahko pišete na info@profidtp.si.

II. NAMENI IN PRAVNE PODLAGE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
Vaše osebne podatke obdelujemo skladno s pravnimi podlagami, ki jih ureja UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA, z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR), in sicer privolitev (soglasje), sklepanje in ali izvajanje pogodbe, zakonske obveznosti, zakoniti interesi upravljavca ali tretjih oseb, v potrebnem obsegu ter v trajanju, ki je potrebno za izvedbo namenov, za katere so bili osebni podatki pridobljeni.

III. PRAVNE PODLAGE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

A.) SKLEPANJE IN IZVAJANJE POGODBE
Vaše osebne podatke obdelujemo z namenom sklenitve pogodbe in zaradi izpolnjevanja svojih obveznosti iz medsebojnega pogodbenega razmerja. S tem namenom potekajo naslednje obdelave: obdelava povpraševanja, priprava ponudbe, sklenitev nove pogodbe ali sprememba pogodbenega razmerja, dobava in obračun storitev ali izdelka po pogodbi, izstavitev ali poravnava računov, spremljanje plačil in njihova izterjava, reševanje reklamacij, obveščanje o spremembah pogojev in zakonodaje ter za druge podobne namene, potrebne za sklepanje ali izvajanje pogodbenega razmerja.
Podatke lahko pridobivamo od vas neposredno, iz javno dostopnih virov oziroma od pristojnih oziroma pooblaščenih državnih organov ali institucij. V okviru izvajanja pogodbenega odnosa obdelujemo vaše osebne podatke tudi zato, da vam v vsakem trenutku zagotavljamo kakovostne in pravočasne informacije, ki so za vas relevantne, npr. da vas obvestimo o zapadlih terjatvah zaradi neporavnanih obveznosti, za izmenjavo s ponudniki plačilnih storitev za uspešno izvedbo nakupne transakcije, da podatke posredujemo službam, ki opravljajo dostavne ali poštne storitve, da vam dostavijo naročene izdelke in druge informacije, potrebne za kakovostno izvajanje pogodbenega razmerja. Za sklenitev in izvajanje pogodbe so potrebni predvsem naslednji osebni podatki, pridobljeni pred sklenitvijo pogodbe ali v času izvajanja pogodbe: ime, priimek, naslov (ulica, mesto, poštna številka, država), telefon, elektronski naslov, številka TRR.
Na tej pravni podlagi obdelujemo vaše osebne podatke (identifikacijske in kontaktne podatke) v segmentu prodaje izdelka in storitev s podjetji, ki so bodisi podpisniki, skrbniki ali izvajalci pogodb, ki so sklenjene med nami, zato da vam lahko zagotovimo naročene storitve ali izdelke.
Osebni podatki, obdelani na podlagi sklepanja ali izvajanja pogodbe, se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila pogodbenih obveznosti, najdlje pa do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo.

B.) ZAKON
Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na podlagi veljavnih zakonov s področja varstva potrošnikov, varstva osebnih podatkov, urejanja elektronskih komunikacij, obligacij, izvršbe, davkov in drugih zakonov, ki jih moramo spoštovati kot upravljavec.

C.) ZAKONITI INTERES
Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na podlagi zakonitega interesa, katerega obstoj in upravičenost lahko utemeljimo na podlagi skrbne ocene, da vaši interesi in temeljne pravice pri obdelavi osebnih podatkov ne prevladujejo nad interesi upravljavca osebnih podatkov ter da lahko v času zbiranja osebnih podatkov razumno pričakujete, da se bodo ti obdelovali v zadevni namen. Na tej podlagi izvajamo naslednje obdelave oziroma aktivnosti:
• Neposredno trženje lahko izvajamo kot obliko komunikacije, pri kateri sedanjim in potencialnim strankam pošiljamo raznovrstne informacije o novostih in ponudbah naših proizvodov in storitev. Za ta namen obdelujemo osebne podatke, ki smo jih pridobili v okviru zakonitega opravljanja naše dejavnosti, ko ste pri nas opravili nakup izdelka ali storitev oziroma iz javno dostopnih virov, in sicer: ime, priimek, naslov (ulica, mesto, poštna številka, država), telefonska številka, elektronski naslov. Kot posameznik, na katerega se ti osebni podatki nanašajo, imate pravico, da takšni obdelavi, vključno z oblikovanjem profila, kadar je to povezano z neposrednim trženjem, kadarkoli ugovarjate in prekličete soglasje za nadaljnjo obdelavo in zahtevate izbris osebnih podatkov ali prenehanje neposrednega trženja. Na dnu vsakega elektronskega sporočila z marketinško vsebino lahko najdete svoje pravice, navodila in povezavo za odjavo od neposrednega trženja preko elektronskih sporočil;
• Za optimizacijo spletnih strani v smislu sistemske učinkovitosti, uporabnosti in zagotavljanja koristnih informacij o naših storitvah, preko piškotkov na vašem računalniku samodejno zbiramo in shranjujemo informacije, ki vsebujejo vaš naslov internetnega protokola (IP), datum in čas obiska in druge podatke, skladno z opisom piškotkov. Te podatke uporabljamo za učinkovitejše upravljanje spletnih strani, da dobimo boljši vpogled v zanimanje po posameznih vsebinah, za optimizacijo in izboljšanje uporabniške izkušnje, naše ponudbe in storitev itd. Zbrani podatki se lahko uporabijo za analize, ki jih izvajamo na podlagi zakonitega interesa, vendar teh podatkov ne obdelujemo na način, ki bi vas kakorkoli identificiral, niti ne na način, ko bi na ta način za vas prilagajali individualne ponudbe ali vas profilirali za potrebe osebno prilagojenega trženja. Spletne strani lahko torej za svoje delovanje uporabljajo piškotke (cookies). Več o njih si lahko preberete na povezavi TUKAJ.
Varnost uporabnikov, preprečitev oziroma omejitev zlorab in goljufij so tudi nekateri razlogi zakonitega interesa, zaradi katerih obdelujemo vaše osebne podatke.

D.) PRIVOLITEV (SOGLASJE)
Vaše podatke lahko obdelujemo na podlagi soglasja (privolitve), ki ste nam ga dali za točno določene, vnaprej znane namene, tako da ste svojo odločitev izrecno, jasno in nedvoumno izrazili. Takšno soglasje se lahko nanaša na prijavo na morebitne e-novice, obveščanje o ponudbi naših izdelkov ali storitev, posredovanje ponudb itd. Soglasje lahko kadarkoli prekličete ali spremenite, tako da svojo odločitev spremenite v ustreznem okencu oziroma polju, ali nam to pisno sporočite na info@profidtp.si ali pisno na naslov sedeža našega podjetja. V primeru, da soglasja ne prekličete sami, bomo vaše podatke prenehali obdelovati po izteku časa, s katerim ste bili za vsako soglasje posebej predhodno seznanjeni.

IV. ČAS HRAMBE
Kadar obdelujemo vaše osebne podatke, za njih najprej določimo namen, pravno podlago in rok hrambe, za vsako evidenco posebej. Zato vaše osebne podatke obdelujemo in hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, za katerega so bili podatki zbrani, do izteka rokov, določenih v zakonu, do poteka roka, ki je bil predhodno določen v vsakem primeru posebej oziroma do preklica soglasja z vaše strani. Kadarkoli nas lahko kontaktirate in povprašate za konkreten rok hrambe posameznih posebnih podatkov, ki se nanašajo na vas. Podatke, posredovane preko spletne trgovine za namen nakupa posameznih izdelkov, ki se nahajajo na računih, tako hranimo po zakonsko določenem roku 10 let od nakupa, po poteku leta, na katerega se posamezen račun nanaša.

V. UPORABNIKI VAŠIH OSEBNIH PODATKOV
Glavnino upravljanja in obdelovanja vaših osebnih podatkov opravimo v našem podjetju. Za potrebe izvajanja naših storitev, izpolnjevanja zakonskih obveznosti, dejavnosti v okviru zakonitih interesov ter storitev na podlagi vašega soglasja pa so vaše osebne podatke občasno in v manjšem obsegu, po potrebi lahko obdelujejo tudi nekateri drugi uporabniki oziroma obdelovalci. V tem primeru poskrbimo, da za to obstaja ustrezna pravna podlaga ter da so podatki razkriti in obdelovani v minimalnem obsegu in jih po potrebi pred razkritjem tudi prekrijemo. Ker niso vsi podatki vseh posameznikov posredovani istim zunanjim obdelovalcem, se lahko v vsakem konkretnem primeru obrnete na nas, za podrobnejše informacije o tem, kdo vse obdeluje vaše osebne podatke.
Uporabniki ali obdelovalci vaših osebnih podatkov so tako lahko npr. računalniška podjetja, ki nudijo informacijsko podporo, banke, pri katerih so odprti bančni računi, ponudniki poštnih storitev, preko katerih vam pošiljamo naše proizvode, ponudniki spletnih strani in internetnih storitev, kjer gostuje spletna stran, državni organi, v primeru uveljavljanja zakonskih pravic in obveznosti ter drugi zunanji izvajalci, ki zagotavljajo različne storitve, s katerimi imamo sklenjene medsebojne pogodbe o varovanju in obdelavi osebnih podatkov (pogodbeni obdelovalci).

VI. IZNOS PODATKOV V TRETJE DRŽAVE ALI MEDNARODNE ORGANIZACIJE
Zbirke osebnih podatkov obdelujemo na območju Republike Slovenije ter jih praviloma ne iznašamo v tretje države. V kolikor bi vaše osebne podatke prenesli v tretje države, bomo to storili po skrbnem pregledu pravnih podlag in zaščitnih ukrepov, ki jih upošteva posamezna tretja država.

VII. AVTOMATIZIRAN SPREJEM ODLOČITEV
Naše podjetje večino informacij obdeluje digitalno, vendar vse odločitve, vezane na pogodbena razmerja, določanje pravic in obveznosti ter sprejemanja odločitev s pravnimi učinki sprejemajo naši zaposleni osebno, na podlagi zbranih informacij.

VIII. VAŠE PRAVICE
Ustava Republike Slovenije, Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) in drugi evropski predpisi ter slovenska nacionalna zakonodaja (ZVOP-1) vam zagotavljajo vrsto pravic glede varstva osebnih podatkov. V zvezi z našim medsebojnim sodelovanjem imate naslednje pravice:
• pravica do obveščenosti o obdelavi vaših osebnih podatkov (to so informacije v Splošnih pogojih poslovanja spletne trgovine, v tej Politiki zasebnosti in obvestila o piškotkih),
• pravica do popravka (kadar se vaši osebni podatki ne ujemajo s posredovanimi ali se spremenijo naknadno, oziroma jih je potrebno dopolniti),
• pravica do dostopa do osebnih podatkov (to pomeni, da lahko od nas dobite potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in če se, dostop do teh podatkov, namenov obdelav, vrste podatkov, ki jih obdelujemo, uporabnike podatkov, možnost spremembe podatkov ali preklica obdelave, pravico do pritožbe glede obdelave, vire podatkov),
• pravica do izbrisa oz. pravica do pozabe (pomeni, da izbrišemo vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji, in sicer da obdelava ni več potrebna, kadar prekličete soglasje; kadar ne obstaja druga pravna podlaga; če bi bili osebni podatki obdelani nezakonito ali kadar izbris zahtevajo drugi veljavni predpisi),
• pravica do omejitve obdelave (lahko jo uveljavljate, kadar oporekate točnosti zadevnih podatkov, vendar ne želite, da se podatki izbrišejo; kadar se podatki ne potrebujejo več za prvotni namen, vendar jih iz pravnih razlogov ni mogoče izbrisati; kadar poteka odločanje o vašem ugovoru obdelavi),
• pravica do prenosa podatkov (je vaša pravica, da vam v strukturirani obliki po elektronski pošti posredujemo osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi soglasja ali pogodbe in pravica, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas pri tem kakorkoli ovirali),
• pravica do ugovora (pomeni, da lahko ugovarjate zoper obdelave vaših osebnih podatkov na podlagi javnih ali zakonitih interesov upravljavca; kadar vaše podatke obdelujemo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami za namene takega trženja).

IX. POSREDOVANJE INFORMACIJ
Informacije na podlagi zahtevka, povezanega z obdelavo vaših osebnih podatkov in glede pravic iz Splošne uredbe o varstvu podatkov oz. GDPR, vam bomo zagotovili brez nepotrebnega odlašanja oziroma v enem mesecu od prejema popolne zahteve. Izjemoma se lahko ta rok podaljša na največ dva meseca, v primeru večjega obsega informacij, upoštevajoč kompleksnost in število zahtevkov. V tem primeru vas bomo obvestili o razlogih za zamudo. Če boste zahtevek predložili po elektronski pošti, vam bomo informacije, kadar je to mogoče, zagotovili v elektronski obliki, razen če bi zahtevali drugačno obliko.
V primeru, da bi prišlo do varnostnega incidenta, kršitve varstva osebnih podatkov, ali če bi bilo verjetno, da bi kršitev povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo brez nepotrebnega odlašanja obvestili.

X. PRAVICA DO PRITOŽBE NADZORNEMU ORGANU
Če menite, da so kršene vaše pravice iz naslova varstva osebnih podatkov, lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu, tudi v državi članici, v kateri imate običajno prebivališče, ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve.
Nadzorni organ, pri katerem je vložena pritožba, vas obvesti o stanju zadeve in odločitvi o pritožbi, vključno z možnostjo pravnega sredstva na podlagi 78. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. V Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec, ki vas bo skladno s predpisi obvestil o stanju zadeve in njegovi odločitvi o pritožbi.

Pritožbo lahko vložite na naslov:
Republika Slovenija Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, SI – 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si

Škofljica, dne 01.06.2021